توضیحات محصول

 

چراغ سیگنال های ولتمتر گرد AC برند JBH دارای محدوده اندازه گیری ۵۰۰ – ۱۲ ولت با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می شود.این محصول دارای ۶ ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.

 

 

ITEM  AC Voltmeter Life Time ۳۰.۰۰۰< Hours
  Measuring Range   ۱۲-۵۰۰ Vac Brightness  ۶۰cd/md<
 Accuracy   ۰.۵%  Body Material  Plastic
 Diameter   ۲۲mm Beam Angel  ۳۶۰°
  Power Supply   No Need  (IP(Front/Back  ۵۴/۲۰
  Ambient Temp.   -۲۰~+۵۰°C   R.Humidity  <90%
  Colors:  Red, Orange, Green, Blue, White
  Order Code:  JRAD16-22v-(R-O-G-B-W)-Color Code

 

چراغ سیگنال های ولتمتر مربع AC برند JBH دارای محدوده اندازه گیری ۵۰۰ – ۱۲ ولت با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می شود.این محصول دارای ۶ ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.

 

 

ITEM  AC Voltmeter Life Time ۳۰.۰۰۰< Hours
  Measuring Range   ۱۲-۵۰۰ Vac Brightness  ۶۰cd/md<
 Accuracy   ۰.۵%  Body Material  Plastic
 Diameter   ۲۲mm Beam Angel  ۳۶۰°
  Power Supply   No Need  (IP(Front/Back  ۵۴/۲۰
  Ambient Temp.   -۲۰~+۵۰°C   R.Humidity  <90%
  Colors:  Red, Orange, Green, Blue, White
  Order Code:  JRAD16-22v-C(R-O-G-B-W)-Color Code

 

چراغ سیگنال های ولتمتر گردDC برند JBH دارای محدوده اندازه گیری ۱۰۰ – ۶ ولت با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می شود.این محصول دارای ۶ ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.

 

 

ITEM  DC Voltmeter Life Time ۳۰.۰۰۰< Hours
  Measuring Range   ۵-۴۸Vdc Brightness  ۶۰cd/md<
 Accuracy   ۰.۵%  Body Material  Plastic
 Diameter   ۲۲mm Beam Angel  ۳۶۰°
  Power Supply   No Need  (IP(Front/Back  ۵۴/۲۰
  Ambient Temp.   -۲۰~+۵۰°C   R.Humidity  <90%
  Colors:  Red, Orange, Green, Blue, White
  Order Code:  JRAD16-22v-(R-O-G-B-W)-Color Code

 

چراغ سیگنال های آمپرمتر مربع AC برند JBH دارای محدوده اندازه گیری ۱۰۰-۰ آمپر با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می شود.این محصول دارای ۶ ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.

 

ITEM  AC AMMETER Life Time ۳۰.۰۰۰< Hours
  Measuring Range     ۰-۱۰۰A AC Brightness  ۶۰cd/md<
 Accuracy Class   ۱  Body Material  Plastic
 Diameter   ۲۲mm Beam Angel  ۳۶۰°
  Power Supply   No Need  (IP(Front/Back  ۵۴/۲۰
  Ambient Temp.   -۲۰~+۵۰°C   R.Humidity  <90%
  Colors:  Red, Orange, Green, Blue, White
  Order Code:  JRAD16-22A-(R-O-G-B-W)-Color Code

 

چراغ سیگنال های آمپرمتر مربع AC برند JBH دارای محدوده اندازه گیری ۱۰۰-۰ آمپر با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می شود.این محصول دارای ۶ ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.

 

ITEM  AC AMMETER Life Time ۳۰.۰۰۰< Hours
  Measuring Range     ۰-۱۰۰A AC Brightness  ۶۰cd/md<
 Accuracy Class   ۱  Body Material  Plastic
 Diameter   ۲۲mm Beam Angel  ۳۶۰°
  Power Supply   No Need  (IP(Front/Back  ۵۴/۲۰
  Ambient Temp.   -۲۰~+۵۰°C   R.Humidity  <90%
  Colors:  Red, Orange, Green, Blue, White
  Order Code:  JRAD16-22A-C(R-O-G-B-W)-Color Code

 

چراغ سیگنال های فرکانسمتر برند JBH دارای محدوده اندازه گیری ۷۵ – ۰ هرتز با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می شود.این محصول دارای ۶ ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.

 

ITEM  Frequency meter Life Time ۳۰.۰۰۰< Hours
  Measuring Range     ۰-۱۰۰Hz Brightness  ۶۰cd/md<
 Accuracy Class   ۱  Body Material  Plastic
 Diameter   ۲۲mm Beam Angel  ۳۶۰°
  Power Supply   No Need  (IP(Front/Back  ۵۴/۲۰
  Ambient Temp.   -۲۰~+۵۰°C   R.Humidity  <90%
  Colors:  Red, Orange, Green, Blue, White
  Order Code:  JRAD16-22HZ-(R-O-G-B-W)-Color Code

 

چراغ سیگنال های ترمومتر برند JBH دارای محدوده اندازه گیری۳۰۰ – ۰ درجه سانتی گراد با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می شود.این محصول دارای ۶ ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.

 

ITEM  Termometer Life Time ۳۰.۰۰۰< Hours
  Measuring Range     ۰-۳۰۰c Brightness  ۶۰cd/md<
 Accuracy Class   ۱  Body Material  Plastic
 Diameter   ۲۲mm Beam Angel  ۳۶۰°
  Power Supply   No Need  (IP(Front/Back  ۵۴/۲۰
  Ambient Temp.   -۲۰~+۵۰°C   R.Humidity  <90%
  Colors:  Red, Orange, Green, Blue, White
  Order Code:  JRAD16-22T-(R-O-G-B-W)-Color Code

 

چراغ سیگنال های آمپرولتمتر گرد و مربع AC برند JBH دارای محدوده اندازه گیری ۱۰۰-۰ آمپر و ۵۰۰ – ۱۲ولت با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می شود.این محصول دارای ۶ ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.

 

ITEM  AC VOLT AMMETER Life Time ۳۰.۰۰۰< Hours
  Measuring Range     ۰-۱۰۰A AC   ۱۲-۵۰۰VAC Brightness  ۶۰cd/md<
 Accuracy Class   ۱  Body Material  Plastic
 Diameter   ۲۲mm Beam Angel  ۳۶۰°
  Power Supply   No Need  (IP(Front/Back  ۵۴/۲۰
  Ambient Temp.   -۲۰~+۵۰°C   R.Humidity  <90%
  Colors:  Red, Orange, Green, Blue, White
  Order Code:  JRAD16-22AV-(R-O-G-B-W)-Color Code

 

چراغ سیگنال های آمپرولتمتر گرد و مربع AC برند JBH دارای محدوده اندازه گیری ۱۰۰-۰ آمپر و ۵۰۰ – ۱۲ولت با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می شود.این محصول دارای ۶ ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.

 

ITEM  AC VOLT AMMETER Life Time ۳۰.۰۰۰< Hours
  Measuring Range     ۰-۱۰۰A AC     ۱۲-۵۰۰VAC Brightness  ۶۰cd/md<
 Accuracy Class   ۱  Body Material  Plastic
 Diameter   ۲۲mm Beam Angel  ۳۶۰°
  Power Supply   No Need  (IP(Front/Back  ۵۴/۲۰
  Ambient Temp.   -۲۰~+۵۰°C   R.Humidity  <90%
  Colors:  Red, Orange, Green, Blue, White
  Order Code:  JRAD16-22AV-C(R-O-G-B-W)-Color Code

 

چراغ سیگنال های تریپل مربع AC برند JBH دارای محدوده اندازه گیری ۱۰۰-۰ آمپر و ۵۰۰ – ۱۲ولت و ۱۰۰-۰ هرتز با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت ارائه می شود.این محصول دارای ۶ ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط می باشد.

 

ITEM       AC  VOLT FREQUENCE AMMETER Life Time ۳۰.۰۰۰< Hours
  Measuring Range     ۰-۱۰۰A AC    ۱۲-۵۰۰VAC       ۰-۱۰۰ HZ  Brightness  ۶۰cd/md<
 Accuracy Class   ۱  Body Material  Plastic
 Diameter   ۲۲mm Beam Angel  ۳۶۰°
  Power Supply   No Need  (IP(Front/Back  ۵۴/۲۰
  Ambient Temp.   -۲۰~+۵۰°C   R.Humidity  <90%
  Colors:  Red, Orange, Green, Blue, White
  Order Code:  JRAD16-22A-(R-O-G-B-W)-Color Code

 

جزئیات محصول